საინვენტარიზაციო ჯგუფის მომსახურება

საინვენტარიზაციო ჯგუფის მომსახურება

  • კომპანიაში არსებული სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ფაქტიური ნაშთების დათვლა და ბუღალტრული ბაზიდან აღებულ მონაცემებთან შედარება.
  • ინვენტარიზაციის შედეგების ოქმის შედგენა.

About the author

F.A.S administrator

Leave a Reply