საბუღალტრო მომსახურება

საბუღალტრო მომსახურება

 

ჩვენი სერვისები ხელმისაწვდომია საქართველოს ნებისმიერ გეოგრაფიულ წერტილში მდებარე კომპანიისთვის, როგორც დისტანციურად ასევე, კომპანიაში ჩვენი მუდმივი წარმომადგენლის მეშვეობით.

 

 

  • პირველადი დოკუმენტების წარმოება
  • ყოველდღიური საბუღალტრო ოპერაციების პროგრამული დამუშავება
  • სალარო და საბანკო ოპერაციების აღრიცხვა და კონტროლი.
  • დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების, სასაქონლო-მატერიალური მარაგების, ძირითადი საშუალებების, აღრიცხვა და კონტროლი.
  • პერიოდული ინვენტარიზაციის კონტროლი
  • საბუღალტრო ოპერაციების კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა.
  • ყოველთვიური რეპორტინგი: მოგება-ზარალის, ქეშ ფლოუ, ფინანსური მდგომარეობის უწყისი(ბალანსი), კაპიტალის უწყისი. ა.
  • საგადასახადო დეკლარაციების წარდგენა.

About the author

F.A.S administrator

Leave a Reply