სერვისები

საბუღალტრო მომსახურება:

კომპანიის საბუღალტრო დოკუმენტაციის პროგრამული წარმოება და აღრიცხვა.

მონაცემების დამუშავება

გასული საანგარიშო პერიოდის მონაცემების დამუშავება კონტრაქტორის მიერ მოწოდებული პირველადი დოკუმენტების სრული ბუღალტრული დამუშავება.

კონსულტაცია

საათობრივი კონსულტაცია ქეისების განხილვა საბუღალტრო აღრიცხვის პროგრამით დისტანციური მომსასურება.

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება

კომპანიის ოპერაციების შესაბამისად სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება

ინვენტარიზაცია

კომპანიის აქტივების ნაშთების დათვლა.

იურიდიული მომსახურება

ფინანსური დოკუმენტაციის სამართლებრივი უზრუნველყოფა.